Roma 2019

SINGLEWORK CURATA DA ANNALISA PERRIELLO CON CRITICA DI MARTA LOCK
Opiekę nad wystawą SingleWork sprawuje kurator Annalisy Perriello i krytyk Marty Lock.
Wystawa odbędzie się od 21 czerwca do 21 lipca 2019 r. w przestrzeni koncepcyjnej Medina Roma. Projekt koreluje z figuratywnymi i abstrakcyjnymi dziełami malarstwa, rzeźby i fotografii. Każdy artysta ma możliwość wystawienia pojedynczej pracy; stąd koncepcja wystawy „Single Work”: wyjątkowe dzieło, które reprezentuje poetykę artysty.
info@medinaroma.com

SINGLE WORK CURATA DA ANNALISA PERRIELLO CON CRITICA DI MARTA LOCK
Każdy artysta doświadczy możliwości lub niemożności doprowadzenia pluralizmu (istot, doznań, zjawisk, kreatywności) do jednej substancji lub do tej samej zasady. Od Pitagorasa do Platona, od renesansu do New Age, od matematyków po fizyków. Historia myśli zawsze była mierzona takimi opracowaniami. Ochładzając poszukiwania „teorii wszystkiego”, każdy artysta znajdzie swoją szczególną równowagę między idealizmem a formą.
Plan wystawy ma na celu powiązanie artystów różnych narodowości, z różnymi technikami i tematami. Wspólnym mianownikiem wszystkich będzie intensywność ekspresji wewnętrznego świata z chęcią wzbudzenia emocji i refleksji.


Follow us on our social page: facebook.com/medinaroma.arte


Follow #singlework2019, the hastag for SingleWork curata da Annalisa Perriello con critica di Marta Lock

Krzysztof Konopka – Poland

Without title, 76×57, oil on canvas, 2016

[ITA] Krzysztof Konopka nato il 17.10.1963 a Piotrków Trybunalski in Polonia. Nel settembre 2014 egli compie un pellegrinaggio verso Santiago de Compostela e, tornato dalla Spagna inizia il suo cammino nel mondo della pittura. L’artista si esprime attraverso opere astratte realizzate con linee nitide e colori energici. La sua è una pittura emozionale, egli attraverso l’uso di spatole e colori ad olio, imprime sulla tela i suoi segni, lasciandosi trasportare da sensazioni e impulsi interni ed esterni. L’osservatore si perde nei segni dell’artista, scava nella struttura di quei movimenti e si lascia trasportare dalla propria immaginazione.

[ENG] Krzysztof Konopka born 17.10.1963 in Piotrków Trybunalski in Poland. In September 2014 he made a pilgrimage to Santiago de Compostela and, returning from Spain, began his journey into the world of painting. The artist expresses himself through abstract works created with clear lines and energetic colors. His is an emotional painting, he through the use of spatulas and oil paints, imprints his marks on the canvas, letting himself be transported by internal and external sensations and impulses. The observer gets lost in the artist’s signs, delves into the structure of those movements and lets himself be carried away by his own imagination.

[POL] Krzysztof Konopka urodzony 17.10.1963 w Piotrkowie Trybunalskim w Polsce. We wrześniu 2014 r. odbył pielgrzymkę do Santiago de Compostela, i wracając z Hiszpanii, rozpoczął podróż do świata malarstwa. Artysta wyraża się poprzez abstrakcyjne prace stworzone z wyraźnymi liniami i energicznymi kolorami. Jego sztuka jest emocjonalnym malarstwem, używa szpatułek i farb olejnych, odciska swoje ślady na płótnie, pozwalając się przenosić przez wewnętrzne i zewnętrzne odczucia i impulsy. Obserwator gubi się w znakach artysty, zagłębia się w strukturę tych ruchów i pozwala się ponieść własnej wyobraźni.

Parallax Art Fair London 2018

para1
para1

 

 

 

Wystawa w Warszawie – 30.09.2017

Orapizm – styl w sztuce na pierwszej prezentacji w Polsce w hotelu Marriott w Warszawie.

Serdecznie dziękuję za przybycie.

Warszawa 30.09.2017

 

 

 

 

 

Exhibition in Amsterdam 30.08.2017

  20 godzin jazdy, jak szprota w puszce osiągając podobne stężenie zapachu i czując współczucie dla biednych ryb.

20 hour’s ride, packed in like a sprat, actually smelling like one and sympathizing with the poor fish.

Chwytając swe ramy, z zapałem przytwierdziłem swoje wizje           wspaniałego świata do ściany galerii na Loods 6, utwierdzając się, że sztuka rodzi się w mękach.

Grabbing the paintings, I have enthusiastically attached my visions of the magnificent world to the walls of the Art Gallery at Loods 6, admitting that art is born in torment.

Szczęściem moja zawsze wspierająca żona, swoim łagodnym         uśmiechem przekonywała mnie o słuszności moich działań.

Luckily, my always-supportive wife has convinced me with                 her gentle smile that I am doing the right thing.

Z tyłu głowy brzmiały słowa znajomego:  ,,Amsterdam miasto         grzechu”. Z dreszczem emocji i lękiem pierwotnym nieufnie           patrząc na przechodniów udałem się do centrum. Woń powietrza, tłumy spokojnych ludzi, życzliwość i wyrozumiałość dopadała mnie z każdym kolejnym krokiem. Wręcz sparaliżowany usiadłem na kawie i ciastku.

At the back of my mind I had the words of my acquaintance:           “Amsterdam, the sin city”. Looking suspiciously at the people passing by, I went to the centre with a thrill and primal anxiety. The smell of the air, crowds of peaceful people, kindness and understanding were catching me throughout my way. Being almost crippled, I sat down to have some coffee with a cake.

To musi gdzieś tu być… Trudno. Zobaczę się z van Goghiem                   i Rubensem. Fajne chłopaki. Może zahaczę o jeszcze kilka miejsc.

It must be somewhere here… So be it. I will meet van Gogh and             Rubens. These are cool guys. Maybe I will also see some other            places.

Opublikowany przez Krzysztof Konopka Piątek, 1 września 2017

 

Wracam na wystawę.

I am getting back to the exhibition.

Loods 6

Budynki industrialne dawnej hali portu pasażerskiego.                      Prawie setka artystów z całego świata. Atmosfera życzliwości           i przyjaźni, chęci wymiany myśli, poglądów, wrażeń, odczuć.

The industrial buildings of the former passenger port hall.                        Almost a hundred artists from all over the world. The atmosphere of kindness and friendship, the willingness to share ideas, views,             impressions and feelings.

Od tego gadania bolą nad ręce i nogi, ale jesteśmy szczęśliwi.              Zalążki nowych przyjaźni.

My hands and legs are in pain after all that talking, but we are happy. New friendships have been born.

Nie można nie wrócić.

It’s not possible not to come back again.

Prywatna Galeria Orapisty K&K

The Private Gallery of the Orapist K&K

WOMEN

YOGA

Yoga jest odpowiedzią na kobiecy świat współczesny.

Yoga is the answer for the today’s female world.

Wolność wyboru i niezależność.

The freedom of choice and independence.

Odwaga kreowania swojej osobowości.

The courage to create your personality.

Świadome podejście do swojego ego.

A conscious approach to your ego.

Cios w stronę uzurpatora, narzucającego kształt kobiecej roli.

A punch towards a sham, who imposes the shape on the woman’s role.

Nagość bez obłudy.

Nakedness without deceit.

Taka jestem.

This is the way I am

Pełnia w wyrazie siebie.

The depth of self-expression.

Wolność myśli i czynu.

The freedom of thought and action.

Ja, kobieta.

Me, a woman.

Ja, człowiek.

Me, a human being.

 

Awards

 

 

Historia mojego malarstwa

The history of my painting.

W odpowiednim momencie we wrześniu 2014 roku droga z Porto do Santiago de Compostela.

At the exact moment, in September 2014, the way from Porto to Santiago de Compostela.

 

Przeżycie, ciekawość, intencja, spacer, na pewno radość z drogi.

An experience, curiosity, intention, a walk, enjoying the trip, for sure.

Zmiany w sercu, duszy.

Changes in the heart, soul…

Będąc w środku emocji, jak w oku cyklonu nic się nie działo, było cicho i spokojnie.

Being inside the emotion, like in the eye of the Cyclone, nothing was happening, it was peacefull and quiet.

Pierwszy obraz

The first painting.

pędzle – trudno i mozolnie.

the brushes – hard and strenuously.

Czegoś brakuje. Tempa? Za wolno?

Something is missing. The pace? Too slowly?

 

Piąty obraz

The fifth paiting.

farba zaschła na szczecinie. Szpachla. Tak. Idealnie. Sufit, podłoga, krzesło w bryzgach oleju. OK.

The paint has dried out on the bristles. A spackle. Yes. Perfect. The ceiling, the floor, a chair sprayed with oil. OK.

Małe ramy – ręce ograniczają się w ruchu, tłamszą w zarodku.

Small frames – the hands are limited by their movements, nipped it in the bud.

Pora na duży statyw.

It’s time for a large easel.

Fado 70×180

 

 

Ona. Jedyny odbiorca. Napędzająca siła do dalszego tworzenia.         Opisująca godzinami co widzi i czuje.

Her. The only recipient. The driving force to continue creation. Spending hours to describe what she sees and feels.

Szpachla, ręka, łokieć, dłoń, wyciskana farba między palcami dająca fizyczną rozkosz obcowania z własną myślą.

A spackle, a hand, an elbow, a palm, the paint squeezed between the fingers that makes one delightful to commune with your own thought.

Podobrazie na sztaludze zawsze gotowe.

The stretcher on the easel – always ready.

Czeka.

It’s waiting.

Nigdy, może ostatni raz, ciągle inne…

Never, maybe the last time, always different…

Jak nie było ramy to wyrwana sklejka starczyła.

When there was no frame available, a torn out plywood was perfectly enough.

Uzależnienie od wolnej, niepohamowanej radości tworzenia          ORA PISTA = TERAZ ŚLEDZIĆ

Addiction to a free, unstoppable joy of creating

ORA PISTA = TO TRACK NOW

Autor

The author