Cooperation Poland-India

Myśli z różnych stron świata, zrodzone z potrzeby tworzenia, łączą się tworząc całość.

The thougts from all over the world, born from the need to create, blend into a whole.

Krzysztof Konopka – Md Taslim

Manifest ORAPIZMU

The orapism manifest.

Potrzebowałem GO.

I need him.

160×210

ORAPIZM ma ilustrację.

ORAPISM has an illustration.

Flagowy obraz stylu.

A flagship painting of the style.

Trzy godziny i jest.

Three hours and there it is.

Wściekłe tempo tworzenia.

Hectic speed of creation.

Wielorakość myśli, religii, przeżyć, stanów – manifest.

Diversity of thoughts, religions, experiences, states – the manifest.

Manifest ORAPIZMU.

The ORAPISM manifest.

ORAPIZM – styl w malarstwie

Orapizm – styl w malarstwie charakteryzujący się ekspresją przekazu, wyrazistością kreski i energetyzującym kolorytem.

Orapism – a painting style that conveys expressive messages with the use of sharp lines and energetic colours.

,,Ora pista” = ,,teraz śledzić” (z jęz. portugalskiego)

,,Ora pista” = (Portuguese) “to track now”

Obserwacje swojego stanu emocjonalnego przenoszonego na płótno szpachlą i olejem, podświadomie w transie twórczym.

The observation of your emotions that have been subconsciously conveyed to the canvas with the use of a spackle and oil in the creation trans.

Akcja-reakcja, autor-odbiorca, przekaz podprogowy, odbicie lustrzane.

Action-reaction, author-receiver, subliminal message, a reflection in the mirror.

Głęboko skrywane, wytęsknione, nieokiełznane potrzeby, jawne bądź ukryte namiętności.

Deeply hidden, missed, wild needs, blatant or hidden desires.

Widz może przez wniknięcie w strukturę ruchu przenosić się w niezakłamany świat swojej wyobraźni.

The viewer can move to the truthful world of their imagination by delving into the movement structure.

 

 

Wirtualny świat sztuki

The virtual world of art.

,,Wnętrza” został  wystawiony w świecie wirtualnym jesienią 2016r.

“The interiors” was published to the virtual world in autumn 2016.

,,INTERIORS”

Czy trafił do wnętrza człowieka?

Has it managed to get to the inner man?

Czy dociera do podświadomości odbiorcy?

Does it reach the recipient’s subconsciousness?

A może jest lustrem?

Or maybe it is a mirror?

Narkotyk, od którego ze wstrętem odwraca się głowę, żeby po chwili rozpłynąć się w jego szaleństwie.

A drug, that you initially feel disgust for, but end up metling into its madness.

PS. Jego robocza nazwa to ,,penis od środka”, namalowany na zlecenie.

PS. The working title is “Penis from the inside”, painted on order.

Aukcja dobroczynna

Z ogromną przyjemnością podarowałem obraz na aukcję, dla Fundacji ,,Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej”, która odbyła się z okazji Uroczystości 25-lecia P.I.P. ,,INKOM” Sp. z o.o.